Stichting

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is een onafhankelijke stichting en is op 29 februari 1968 opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). De aanleiding voor de oprichting was een bezoek van technisch-wetenschappelijk attachés van het toenmalige Ministerie van Economische Zaken aan de Verenigde Staten waar men een snelle opkomst zag van organisaties die zich bezighielden met ‘technology foresight’.

STT voert al meer dan 50 jaar toekomstverkenningen uit die multidisciplinair zijn en zich bevinden op het raakvlak van technologie en samenleving. Dit doen wij samen met een netwerk van uiteenlopende organisaties. Van kennisinstellingen en overheidsorganisaties tot marktpartijen en het maatschappelijk middenveld. Zij vormen het Algemeen Bestuur van STT. Als u naar beneden scrolt vindt u onder 'Het bestuur' alle aangesloten organisaties en bestuursleden.

Wij kijken ver vooruit. De horizon van onze verkenningen ligt op 20 jaar en verder. Onze verkenningen zijn altijd interdisciplinair. We gaan over de grenzen van sectoren en domeinen heen op zoek naar nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijke invloeden hiervan op de maatschappij. Zo dragen we bij aan het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen (zoals de ‘Sustainable Development Goals’).

Meer weten over het belang en de geschiedenis van STT? Lees Ons Verhaal

Toekomstdenken

Wat is het belang van toekomstdenken? We stelden deze vraag aan organisaties in het STT-netwerk tijdens ons 55-jarig bestaan in het Evoluon Eindhoven:

U dient eenmalig akkoord te gaan met cookies om videos te kunnen zien. In onze privacy- en cookieverklaring kunt u hier meer over lezen.

Staf- en projectleden

Het Projectbureau van STT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de toekomstverkenningen.

Rudy van Belkom
Rudy van Belkom Rudy van Belkom is directeur van STT.
Carlijn Naber
Carlijn Naber Carlijn Naber is kenniscoördinator bij STT.
Anna-Carolina Zuiderduin
Anna-Carolina Zuiderduin Anna-Carolina Zuiderduin is toekomstonderzoeker bij STT.
Lisa Mandemaker
Lisa Mandemaker Lisa Mandemaker is toekomstonderzoeker bij STT.
Lilian de Jong
Lilian de Jong Lilian de Jong is toekomstonderzoeker bij STT.
Sanne Janssen
Sanne Janssen Sanne Janssen is afstudeerstagiaire bij STT.
Nathalie van Rijn-Haak
Nathalie van Rijn-Haak Nathalie van Rijn-Haak is officemanager bij STT.

Bepaling van thema's voor de verkenningen

De thema’s van de toekomstverkenningen van STT worden door en met het Algemeen Bestuur vastgesteld. In het Impactprogramma van STT worden deze thema's vastgelegd en verantwoord.

Impactprogramma 2024

In dit programma presenteert STT het strategisch beleid en de activiteiten voor 2024. We hebben als stichting een ANBI-status. Dit betekent dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Met alles wat we doen moeten we ons afvragen: beogen we hiermee het algemeen nut? We willen daarom niet alleen impact maken voor bestuursleden, maar ook via bestuursleden van STT. Het STT-netwerk is uniek. Met de aangesloten organisaties kunnen we écht maatschappelijke impact maken. Hoe we dit willen gaan waarmaken lees je in het impactprogramma.

Onze werkwijze

De toekomstbeelden van STT komen tot stand door activiteiten zoals deskresearch en het bijeenbrengen van stakeholders, experts en creatieve geesten. Deze interactieve werkwijze helpt overheden, bedrijven, wetenschappers en burgers om over de grenzen van hun sector of domein te kijken. Ze verbreden zo hun horizon en gaan meer toekomstgericht denken en handelen.

De impact van onze toekomstverkenningen

Door de participatieve benadering hebben onze toekomststudies zowel tijdens als na afronding een grote impact. De impact uit zich in mensen die geïnspireerd raken. Daardoor leggen wij gaandeweg de basis voor verankering en voor vervolgactiviteiten van onze verkenningen. Het kan daarbij gaan om onderzoeksprogramma’s, maar ook om de realisatie van instituties die kunnen bijdragen aan de invulling van bepaalde toekomstbeelden, onderzoeksprogramma’s of curriculumontwikkeling.

Organisatiestructuur

Het bestuur van STT bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt gekozen uit het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit ruim zestig vertegenwoordigers van de top van de overheid, het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en de maatschappij. Zij komen als bestuur drie keer per jaar gezamenlijk bij elkaar: in het voor- en in het najaar tijdens de Algemene Bestuursbijeenkomst en in de zomer tijdens er een diner pensant. Tijdens deze bijeenkomsten, iedere keer op een andere locatie, worden STT-studies en andere onderwerpen gepresenteerd. Vaak zijn er ook inspirerende sprekers over actuele ontwikkelingen.

Leden van het Algemeen bestuur nemen vaak plaats in de adviescommissies van toekomstverkenningen. Elke deelnemer van STT mag een ‘young high potential’ uit hun organisatie afvaardigen naar Young STT en ze kunnen andere medewerkers laten deelnemen aan brainstormsessies, workshops en dieptesessies.

Sluit u aan bij STT
Wilt u zich met uw organisatie aansluiten bij STT? Informeer dan bij directeur Rudy van Belkom.

Contacteer Rudy van Belkom

Het bestuur

Het Algemeen Bestuur van STT bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid, de onderzoekswereld en maatschappelijke organisaties. Zij denken mee over de STT-programmering, zijn betrokken bij verkenningen en vormen een belangrijke denktank waarbinnen zij praten over toekomstige technologische ontwikkelingen, innovatie en risk management.

Het dagelijks bestuur bestaat uit Mw. P. Agterberg, Mw. C. Duermeijer, Dhr. J. van Ginkel, Mw. J. de Jong en Dhr. F. Herrebout.

Anbi status

Stichting Toekomstbeeld der Techniek is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSIN 003014034), waarvoor de volgende fiscale voordelen gelden:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Maatschappelijke opdracht STT

De maatschappelijke taak en betekenis van STT zijn nauw verbonden met onze ANBI-status. Deze zijn verwoord in een corporate narratief: Maatschappelijke Opdracht STT | Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

Jaarverslagen

Statuten

Hierbij vindt u de statuten die zijn behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van STT op 16 maart 2016.

Stage

STT biedt de mogelijkheid van (afstudeer)stages voor studenten bij toekomstverkenningen en onderzoeksprojecten. Studenten kunnen daarbij een bijdrage leveren aan het rapport dat wordt gepubliceerd in het kader van een toekomstverkenning. De studenten krijgen coaching van een projectleider/ toekomstonderzoeker.

Meer informatie? Neem contact op met STT