Expertisecentrum

STT richt zich met haar expertisecentrum op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van toekomstverkennen en methodieken.

Hoogleraren en Leerstoelen

STT heeft intensieve banden met de onderzoekswereld. Zo verstrekt STT jaarlijks een stipendium aan een (of meer) hoogleraren en wordt er wetenschappelijk onderzoek gefinancierd. De hoogleraar kan deelnemen in adviescommissies van STT-verkenningen en het Netwerk Toekomstverkenningen (NTV). Verder kan de hoogleraar projectleiders adviseren en coachen, en kan er additioneel onderzoek worden verricht ter ondersteuning van verkenningen. Hoogleraren vertegenwoordigen STT op relevante (externe) bijeenkomsten. Het STT expertisecentrum is mede-financier van leerstoelen ter bevordering van het toekomstgericht onderzoek. 

Per 1 mei 2022 is Dr Roland Ortt benoemd tot bijzonder hoogleraar Stedelijk Innovatiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Roland Ortt per 1 mei a.s. benoemd tot bijzonder hoogleraar Stedelijk Innovatiemanagement | Stichting Toekomstbeeld der Techniek (stt.nl).

Eerder beklede leerstoelen

Netwerk Toekomst Verkenningen

Het Netwerk Toekomst Verkenningen (NTV) is in 1979 opgericht en is een onafhankelijk platform waar kennis wordt uitgewisseld over methoden en resultaten van toekomstverkenningen. Het netwerk bestaat uit ongeveer 30-50 geïnteresseerden. Het is een open platform voor professionals die toekomstverkenningen zowel inhoudelijke als methodische interesse hebben in de toekomst. Binnen het platform wordt kennis uitgewisseld over methoden en resultaten om de kwaliteit van toekomstverkennen als professie te bevorderen. 

Zes keer per jaar zijn er plenaire bijeenkomsten. Leden van het Algemeen Bestuur van STT, hun achterban en Young STT'ers kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten. Andere deelnemers aan NTV betalen een jaarlijkse contributie. 

NTV werkt samen met het Informeel Interdepartementaal Strategennetwerk.

Lees meer: NTV bijeenkomsten, publicaties en lidmaatschap

Young STT

De jeugd heeft de toekomst en hun visie voor de ‘vergezichten’ die STT ontwikkelt vanuit de toekomstverkenningen is belangrijk. Onder de paraplu van het STT Expertisecentrum is daarom Young STT opgericht. Young STT bestaat uit jonge professionals (high potentials, tot ongeveer 35 jaar) die affiniteit hebben met technologie en de toekomst. Young STT'ers worden afgevaardigd door bestuursleden van STT en worden aangesteld voor een periode van twee jaar.

Young STT’ers werken niet voor STT, maar zijn op verschillende manieren betrokken bij de activiteiten van STT. Zo doen ze mee aan verkenningen, zijn lid van een adviescommissie of organiseren een deelactiviteit. Daarnaast schuiven zij aan bij het jaarlijkse diner pensant van het Algemeen Bestuur en wisselen dan ideeën uit met de bestuursleden. Tot slot zetten Young STT’ers zich in om STT brede bekendheid te geven, vooral ook bij andere netwerken van jong professionals.

Lees meer: nieuws, lidmaatschap en bijeenkomsten

EXSTT'er

STT blijft bijzonder graag in contact met haar oud-medewerkers die veelal strategische posities in het bedrijfsleven en bij de (semi-)overheid bekleden. Hun ervaring en expertise brengen wij twee keer per jaar samen in een bijeenkomst waarin de EXSTT'ers om advies worden gevraagd over de activiteiten van STT en over mogelijke nieuwe onderwerpen voor onze onderzoeksagenda.

De Nationale Toekomstmonitor

Tweejaarlijks brengt STT een Nationale Toekomstmonitor uit. Op basis van een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking wordt gekeken hoe Nederlanders denken over de toekomst van technologie. In 2016 werd de eerste nationale toekomstmonitor gepresenteerd. In 2018 is deze studie herhaald. 

Een toekomstmonitor wordt opgenomen in onze lijst met toekomstverkenningen.

Bekijk de lijst met toekomstverkenningen

De Technologiemonitor

Voor de Technologiemonitor richt STT zich jaarlijks op technologische veranderingen in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen. In samenwerking met de TU Delft wordt een aantal potentiële ‘breakthrough technologies’ onderzocht waarbij gekeken wordt hoe het toekomstig verloop daarvan kan plaatsvinden, welke factoren daarbij een rol spelen en wat organisaties kunnen doen om deze technologieën te ontwikkelen. 

In 2019 richtten we ons op quantum computing en quantum internet. In 2018 lag de focus op blockchain, 3D printen, de zelfrijdende auto en ‘Augmented Reality’.

Een toekomstmonitor wordt opgenomen in onze lijst met toekomstverkenningen.

Bekijk de lijst met toekomstverkenningen