Micro-elektronica: het reiswezen (deel 8)

-

Datum 1 januari 1981
Toekomstonderzoeker

Samensteller: ir. H.K. Boswijk
Projectgroep reiswezen:
drs. J,W.M. van Doorn, mw. H.R. van Grinsven, drs. G. Hylkema, drs. W.L.G. Sliepen, ir. E.W. Tilanus

Download de publicatie via bovenstaande link

Inleiding

Het reiswezen, zoals dat op het ogenblik in Nederland functioneert, is een jonge tak van onze economie. Het is een kleine branche, gericht op het regelen van vooral zakelijk reizen met daarbij een kleine markt voor toeristische reizen. Naarmate de welvaart groeide, de mensen meer geld hadden te besteden en de hoeveelheid vrije tijd toenam, steeg ook de mogelijkheid tot reizen. Dit vond plaats in de jaren zestig. Vanaf die tijd heeft het georganiseerd reizen een enorme vlucht genomen, die zich in de jaren zeventig heeft gestabiliseerd. Ondanks deze groei blijft het reiswezen, relatief gezien, een kleine bedrijfstak. Het aantal arbeidsplaatsen in de reissector wordt getaxeerd op 7.000 en de totale omzet ligt in de orde van 3 à 3,5 miljard. 
Deze studie richt zich op de vakantiemarkt. Het zakenverkeer wordt, mede omdat er nauwelijks gegevens over bestaan, buiten beschouwing gelaten. 
Wat de rol van de micro-elektronica in het reiswezen betreft: automatisering op kleine en grote schaal in deze bedrijfstak vindt al sinds ruim tien jaar plaats, vooral bij reserveringen en de administratie. Micro-elektronica komt in deze bedrijfstak niet als een schok. De invoering zal vrij geleidelijk verlopen en de invloed daarvan op de economische situatie van het reiswezen zal van de tweede orde zijn. Het succes van deze bedrijfstak is veeleer afhankelijk van de economische situatie in Nederland en in de vakantielanden en van het vakantiegedrag van de consument. De  toekomst ziet er voor het reiswezen niet zonder meer rooskleurig uit. Micro-elektronica zal hier weinig aan kunnen veranderen. De structuur van de organisatie zal echter wel kunnen worden gewijzigd. Op administratief gebied zal een verschuiving van taken plaats hebben. De consument zal een betere service krijgen door snellere en betere verschaffing en behandeling van informatie.


Omslag van de publicatie

Met dank aan Delft University Press