Micro-elektronica: de grafische industrie (deel 2)

-

Datum 1 januari 1981
Toekomstonderzoeker

Samensteller: ir. H.K. Boswijk

Projectgroep grafische industrie en uitgeverijen: ir. G.J. van den Berg, mr. J.A. Everts, J. van Ginkel, dr. P.J. Kalff, Th. H. Oltheten, prof. dr. P.J. Vinken

Download de publicatie via bovenstaande link


Inleiding

Micro-elektronica heeft in diverse toepassingsvormen nu reeds een diepgaande invloed op de produktieprocessen en de produkten van de grafische industrie en uitgeverijen. Naar het zich laat aanzien zal deze ontwikkeling doorgaan. De produkten van de grafische industrie bestaan uit - meestal op papier - vastgelegde informatie.

De uitgeverijen vervullen een presentatie- en distributiefunctie van gedrukte informatie. Door continue vernieuwing van produktieprocessen en door het beschikbaar komen van nieuwe media is de consumptie van informatie in onze samenleving sterk toegenomen. Het is opvallend dat de groei van informatieverspreiding met nieuwe media, zoals televisie en databanken, veel sterker is dan die met traditioneel drukwerk. Informatielevering via nieuwe media wordt in West-Europa slechts ten dele door de grafische industrie en uitgeverijen verzorgd. Daarnaast zijn de produktieprocessen in de grafische industrie ingrijpend gewijzigd.

Veel van de veranderingen in het recente verleden hadden zonder micro-elektronica niet hun beslag kunnen krijgen. Micro-elektronica is echter niet de enige technische ontwikkeling die voor deze veranderingsprocessen onontbeerlijk was. In dit boekje worden de ontwikkelingen in kaart gebracht die zich in samenhang met de invoering van micro-elektronica in processen en produkten hebben afgespeeld en voor de naaste toekomst zichtbaar beginnen te worden. Het gaat daarbij om een verkenning van de technische mogelijkheden en vooral om de spanningsvelden die rondom de invoering van innovaties worden verwacht. Deze studie poogt de problemen die daarbij ontstaan in kaart te brengen. Er is niet geprobeerd keuzen voor de toekomst te doen, maar die slechts zichbaar te maken door de spanningsvelden enigermate te verkennen.

Omslag van de publicatie

Met dank aan Delft University Press

Met dank aan Delft University Press