Micro-elektronica: de rundveehouderij (deel 1)

-

Datum 1 januari 1981
Toekomstonderzoeker

Samensteller: ir. H.K. Boswijk
Projectgroep rundveehouderij:
dr. ir. D. Boonman, ir. P. Pellikaan, prof. dr. ir. R.D. Politiek, ir. A.M. Voermans

Download de publicatie via bovenstaande link

Voorwoord

De titel 'Micro-elektronica en de rundveehouderij' zal bij velen direct de vraag oproepen: wat hebben deze totaal verschillende onderwerpen met elkaar te maken? Het beeld dat men voor ogen heeft bij het woord micro-elektronica zoals uiterst kleine elektronische apparaatjes en ingenieuze verbindingen, past absoluut niet bij het traditionele beeld van de rundveehouderij, hooi, mest en dampende koeien. Toch bestaat deze verwantschap al geruime tijd en ze zal
in de komende jaren alleen nog maar hechter worden. 

Zoals in alle sectoren van de maatschappij hebben er zich bij de rundveehouderij de laatste honderd jaar enorme veranderingen voorgedaan. De industriĆ«le ontwikkelingen en toepassingen zijn er niet aan voorbijgegaan. Mede door de verstedelijking, de toename van de bevolking en de daarmee gepaard gaande schaarste aan grond in ons land is het economisch noodzakelijk gebleken per eenheid grond hogere opbrengsten te krijgen. Een doelgerichte fokkerij op meer eieren bij kippen, betere vlees-vet verhouding bij varkens en een hogere melkproduktie bij koeien wordt met kracht nagestreefd. Ook de grote stijging in arbeidskosten heeft gemaakt dat de landbouw sterk gemechaniseerd is. De komst van de computer en nu die van de micro-elektronica heeft gezorgd dat mechanisatie en verspreiding van informatie nog sterker is toegenomen. Mechanisatie en automatisering zijn vooral mogelijk bij specialisatie van de produktie.

Een belangrijke factor hierbij is de structuur van de organisatie waarbinnen het rundveebedrijf reilt en zeilt en die kenmerkend is voor deze bedrijfstak. De belangrijkste relaties van het rundveebedrijf zijn de leveranciers van goederen (bijv. veevoer, meststoffen en machines), de zuivelfabriek en de diensten welke de veehouder bijstaan in zijn bedrijfsbeheer (bijv. gezondheidsdienst, fok- en controlevereniging, voorlichtingsdiensten).

Al deze externe bedrijven en instanties hebben sterke onderlinge relaties die zorgen voor een goede en snelle uitwisseling van informatie. Door deze structuur is in het verleden gebleken dat een goede verspreiding van kennis mogelijk is en ook succes heeft.

Omslag van de publicatie

Met dank aan Delft University Press