Het ontstaan van STT

De officiële oprichtingsdatum van STT is 29 februari 1968. STT is opgericht door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. Even terug naar de tijd van die toch wel bijzondere oprichtingsdatum. Een blik in de notulen van de Raad van Bestuur van het KIVI geeft inzicht in hoe STT in de roerige jaren zestig van de vorige eeuw tot stand is gekomen.

Datum 1 juni 2018
Auteur STT

Uit: Verslag Raad van Bestuur van het KIVI - Datum: 23 februari 1966

Ir. Smit vestigt de aandacht van de Raad van Bestuur op het rapport van de Rand Corporation te Santa Monica, Californië, getiteld: ‘Report on long range forecasting study’ by T.J. Gordon and Olaf Helmer, september 1964. Spreker acht het noodzakelijk dat het Instituut het initiatief neemt om tot een studie van de ontwikkelingen der techniek op langere termijn te komen, zoals dit in diverse landen in het buitenland reeds gebeurt. Dit is een duidelijk voorbeeld van een initiatief nodig om de vooraanstaande positie van het Instituut te handhaven.

Uit: Verslag Raad van Bestuur van het KIVI - Datum: 6 juni 1967

Sinds het najaar van 1966 vinden gedachtenwisselingen plaats in een onofficiële gespreksgroep, waartoe ir. Smit het initiatief heeft genomen. Uitgangspunt was het Rand-report uit 1964. In dit rapport zijn gedachten neergelegd over toe-komstige ontwikkelingen van de maatschappij. In een bijeenkomst van het Instituut worden gedachten uitgewisseld over wat het Instituut kan doen om deze toekomstige ontwikkelingen van de techniek zichtbaar te maken en de Nederlandse ingenieurswereld meer toekomstbewust te maken. Hiertoe zullen studies moeten worden verricht. Wil het Instituut zich hiervoor inspannen, dan zullen er wetenschappelijke medewerkers moeten worden aangetrokken.

De gedachten van het Dagelijks Bestuur gaan uit naar een stichting, die bij de industrie gelden zou kunnen inzamelen om deze studies mogelijk te maken. De stichting zou kunnen werken als een “Academy of Technical Sciences”. Gedacht wordt dat jaarlijks een bedrag van f 150.000,-- nodig zal zijn, onder meer voor de honorering van de wetenschappelijke mede-werkers. Het Dagelijks Bestuur stelt zich voor deze gedachte nader uit te werken en te beginnen met het zoeken naar en het aan-trekken van één wetenschappelijke medewerker.

Uit: Verslag Raad van Bestuur van het KIVI - Datum: 11 oktober 1967

De Werkgroep ‘Toekomst van de techniek’ waarover in de vorige vergadering is gesproken, gaat met zijn werkzaamheden voort. Een kern is gevormd, waarbij  de centrale plaatsen worden ingenomen door dr. Van Driel, ir. Rinia en ir. Smit. De zaak is nog niet zover, dat erover gerapporteerd kan worden.

Uit: Verslag Raad van Bestuur van het KIVI - Datum: 6 februari 1968

De Raad dient voorts de leden te benoemen van het bestuur van de nieuw op te richten Stichting Toekomstbeeld der Techniek. In de vergadering van de Raad op 6 juni 1967 stemde de Raad in met de gedachte om problemen verband houdend met de toekom-stige ontwikkelingen der technische wetenschappen te bestuderen, waartoe het centraal bureau van het Instituut met een wetenschappelijke kracht dient te worden versterkt. De Raad keurde toen goed dat voor financiering hiervan een aparte stichting in het leven zou worden geroepen, die gelden van buiten zou aantrekken.

In de Instituutsvergadering van 9 november 1967 te Den Haag zijn de gedachten voor de stichting door ir. J. Smit aan de leden voorgelegd. De vergadering uitte zich aan het slot instemmend over de oprichting van deze stichting. Na de vergade-ring in Delft hebben de initiatief-nemers regelmatig vergaderd. De concept-statuten zijn goeddeels gereed en geleidelijk aan is een goede samenstelling van het bestuur gevonden. […]

[…] Een verzoek om financiële steun van de Commissie Opvoering Produktiviteit is gunstig ontvangen en de stichting krijgt een aanloop-financiering van f 250.000,--. Daarnaast worden pogingen onder-nomen om een directeur voor de stichting aan te trekken. Officieel zal deze in dienst komen van het Instituut, maar zijn kosten zouden volledig worden betaald door de stichting evenals van zijn staf die de directeur verder nodig heeft. Gezien het rapport van de biblio-theekcommissie kunnen wij ruimte voor hem in het gebouw vrijmaken. De Raad bekrachtigt het besluit tot oprichting van de stichting en benoemt de bestuursleden.

Uit: Verslag Raad van Bestuur van het KIVI - Datum: 1 mei 1968

De akte tot oprichting van de Stichting werd op 29 februari 1968 gepasseerd. De Stichting heeft vrijdom van schenkingsrecht gekregen. Het bestuur van de Stichting heeft een directeur aangetrokken, ir. A.Chr. Sjoerdsma e.i., thans Majoor bij de Koninklijke Luchtmacht. Van drie grote bedrijven is bericht ontvangen dat zij de Stichting financieel zullen steunen; toezeggingen van andere bedrijven worden verwacht. Het definitieve bericht van het Ministerie van Economische Zaken wordt ook spoedig tegemoetgezien.

De PRESIDENT acht het een verheugend verschijnsel dat ook Minister De Block en Minister Veringa in de Kamer alsook daarbuiten hun vreugde hebben uitgesproken over de instelling van de Stichting.