Bouwwijs

Op basis van de trends flexibiliteit in gebouwen, montage op de bouwplaats, hoog bouwen en lichte en sterke constructies zijn de functionele eisen aan materialen en bouwdelen geanalyseerd en zijn aanzetten gedaan voor nieuwe materialen, componenten, toepassingen en methoden.

Datum 1 januari 1997
Toekomstonderzoeker

In de gezamenlijke studie van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) en de Bond voor Materialenkennis (BvM) die ten grondslag ligt aan dit boek is een toekomstbeeld van de woning- en utiliteitsbouw in 2015 geschetst. Op basis van de trends flexibiliteit in gebouwen, montage op de bouwplaats, hoog bouwen en lichte en sterke constructies zijn de functionele eisen aan materialen en bouwdelen geanalyseerd en zijn aanzetten gedaan voor nieuwe materialen, componenten, toepassingen en methoden. Door de grote kennis en praktijkervaring van de deelnemers aan de studie, afkomstig uit de bouwwereld, het onderzoek, de overheid en het bedrijfsleven, werd duidelijk dat materialen niet los gezien kunnen worden van de te volgen bouwwijze. Deze constatering heeft geleid tot het motto ‘Bouwwijs’.

Bouwwijs betekent verstandig bouwen door met zorg gekozen materialen systematisch te koppelen aan de te volgen bouwmethode. Bouwwijs betekent ook een integrale innovatieve bouwwijze die weinig beslag legt op het milieu door minder energie- en materiaalgebruik, en dor minder intensief onderhoud en beheer, en minder sloopafval. Behalve hoofdstukken die zijn gebaseerd op de eerdergenoemde trends, bevat dit boek beschouwingen over onderwerpen die raakvlakken hebben met deze trends. Dit zijn de thema’s duurzaam bouwen, veranderbaarheid, bouwen in Nederland en in België, en arbeidsomstandigheden.

De auteurs hebben geprobeerd de tradities van de huidige bouwwereld even los te laten en visies te ontwikkelen. Dat er inderdaad een grote rijkdom aan ideeën en inzichten in dit boek is verwoord is te danken aan hun creativiteit. STT en BvM hopen dat de geschetste visies u inspireren tot een innovatief gebruik van materialen en methoden in de bouw.