AI in de praktijk

Deel 1 van de toekomstverkenning naar AI is op 26 juni jl. live gegaan. De website www.detoekomstvan.ai bevat een uitgebreid overzicht van de status van AI, nu en in de toekomst. Als onderdeel van dit overzicht worden in het eerste hoofdstuk twee cases uitgewerkt met lessen uit de praktijk, namelijk ‘Beeldherkenning voor spoorinspecties’ door CQM en ‘AI en telecommunications’ door T-Mobile. Dergelijke praktijkervaringen zorgen ervoor dat de discussie omtrent AI minder hypothetisch wordt. Het leert ons steeds beter wat AI is, wat het kan en welke uitdagingen er bij implementatie zijn. Kijkend naar de positieve reacties op dit onderdeel hebben we besloten een extra praktijkcase uit te werken. Hiervoor sprak projectleider Rudy van Belkom met Klamer Schutte, Lead Scientist Intelligent Imaging bij TNO.

Datum 13 augustus 2019
Auteur STT

Praktijkcase TNO: Document Verification System voor de IND - 1: Wat was de aanleiding en het doel van het project?

Het vaststellen van de identiteit van mensen is een belangrijk onderdeel in het werkproces van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Bij gebrek aan betrouwbare documenten zoals een paspoort, moet er gebruik gemaakt worden van brondocumenten. Denk bijvoorbeeld aan een geboorteakte of een trouwakte. Het vaststellen van de echtheid van zo’n document is lastig, omdat er wereldwijd een enorme verscheidenheid is aan deze documenten. Het doel van het project is om de IND tools ter beschikking te stellen om het proces van het vaststellen van echtheid te ondersteunen, waarbij betrouwbaarheid van het grootste belang is.

2: Welke AI-technologie is ingezet en waarom is hiervoor gekozen?

Er is gebruik gemaakt van deep learning, specifiek een Convolutional Neural Network (CNN). Doel is om vast te stellen waar op een document stempels staan en om voor deze stempels de best lijkende stempels te tonen die eerder door de IND in een database gezet zijn. De reden dat voor deze technologie gekozen is, is omdat deze, in tegenstelling tot eerdere beeldherkenning-technieken, in staat is om ook niet-perfecte stempels te herkennen. Denk aan stempels die deels door elkaar en over andere teksten zitten en documenten waar vlekken of vouwen in zitten. Daarnaast is in de huidige AI-revolutie de beschikbaarheid en toepasbaarheid van dergelijke tools zo groot dat dit zonder een heel grote inspanning toepasbaar is.

3: Wat waren de grootste uitdagingen van de implementatie van de AI-technologie?

De grootste uitdaging bij de inzet van dergelijke technologieën is het krijgen van een goede set van trainingsvoorbeelden. De beschikbare technologie heeft zichzelf bewezen bij het vinden van katten, honden, auto’s en vliegtuigen in plaatjes, maar heeft geen weet van hoe de wereldwijde set van stempels eruitzien die op verschillende soorten brondocumenten kunnen voorkomen. Binnen dit project hebben de experts van de IND in scans van documenten aangegeven waar de stempels zitten, waarmee vervolgens het deep learning-netwerk is getraind.

4: Wat heeft de inzet van AI in het project opgeleverd?

Het huidige stadium van het project is dat er een demonstratiesysteem is gemaakt dat ter evaluatie aan de IND ter beschikking is gesteld. Bij die evaluatie bleek het systeem zo waardevol dat ze het systeem willen blijven gebruiken.

5: Wat zou je de volgende keer anders doen?

Er is een vervolgproject gedefinieerd om het systeem nog beter de workflow van de IND te laten ondersteunen. Hierbij zal OCR (Optical Character Recognition) technologie worden toegepast om de teksten op de documenten te kunnen lezen. Op basis van een analyse van deze teksten kan dan gecontroleerd worden of bijvoorbeeld een volgnummer van een document overeenkomt met de datum die erop staat. Op deze wijze kunnen conflicterende kenmerken snel worden gedetecteerd. Met deze uitbreidingen kan het systeem een completere en meer betrouwbare oplossing bieden in het proces van echtheidscontrole van documenten.

Daarnaast is er het doel om deze oplossing breder aan te bieden. Naast de IND moeten bijvoorbeeld ook medewerkers op de buitenlandse posten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties regelmatig documenten op echtheid controleren.