Young STT Reglement

REGLEMENT BEHOREND BIJ DE STATUTEN VAN STICHTING TOEKOMSTBEELD DER TECHNIEK

Reglement Young STT

REGLEMENT
BEHOREND BIJ DE STATUTEN VAN STICHTING TOEKOMSTBEELD DER TECHNIEK

Reglement Young STT
Artikel 1

 1. Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die brede toekomstverkenningen uitvoert op het snijvlak van technologie en samenleving.
 2. Binnen STT, onder de koepel van het STT Expertisecentrum, functioneert Young STT: een platform van jonge professionals, functionerend als denktank en netwerk.
 3. Lidmaatschap van Young STT is toegankelijk voor organisaties die deel uitmaken van het Algemeen Bestuur (AB) van STT. AB-leden kunnen ieder één Young STT-deelnemer uit hun organisatie afvaardigen. Deze afgevaardigden hebben affiniteit met technologie en de toekomst, en zijn bij voorkeur jonger dan 35 jaar.

Deelname aan Young STT
Artikel 2

 1. Een Young STT-deelnemer wordt geacht een actieve bijdrage te leveren en de Young STT-bijeenkomsten bij te wonen.
 2. Een Young STT-deelnemer wordt aangesteld voor een periode van twee jaar. Na deze periode wordt in overleg met diens organisatie een nieuwe deelnemer aangesteld.
 3. Toe- en aftreden van Young STT deelnemers vindt tweemaal per jaar plaats: tijdens de eindejaarsbijeenkomst in december en het diner pensant in de zomer.
 4. Als een Young STT-deelnemer de organisatie van de deelnemer verlaat of niet langer wenst deel te nemen aan Young STT, dan wordt in overeenstemming met het AB-lid van de organisatie een nieuwe Young STT-deelnemer afgevaardigd.
 5. In het geval een organisatie niet langer als AB-lid verbonden is aan STT treedt ook het Young STT-lid van deze organisatie af.

Young STT bestuur
Artikel 3

 1. Het Young STT bestuur bestaat uit tenminste drie leden, de Young STT voorzitter daaronder begrepen.
 2. De Young STT voorzitter wordt door de directeur benoemd en ontslagen. Young STT benoemt uit zijn midden een secretaris en penningmeester.
 3. Jaarlijks stelt de directeur een budget vast voor Young STT activiteiten.
 4. Young STT bestuursleden hebben in beginsel zitting voor de tijd van 12 maanden, of tot aan een nieuw kalenderjaar. Bestuursleden mogen zich opnieuw verkiesbaar stellen.
 5. Het Young STT bestuur zorgt voor duidelijke informatievoorziening ten behoeve van Young STT leden en de directeur.
 6. Het Young STT bestuur houdt een heldere administratie bij. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
 7. De voorzitter stelt jaarlijks voor 1 december een evaluatieverslag op over het afgelopen jaar. In dit verslag worden de verslagen van penningmeester en secretaris verwerkt (Artikel 3, lid 8 en lid 9).
 8. De penningmeester legt jaarlijks voor één december schriftelijk verantwoording af van de baten en lasten van het afgelopen jaar.
 9. De secretaris doet jaarlijks voor één december schriftelijk verslag van de Young STT activiteiten van het afgelopen jaar.
 10. Het Young STT bestuur stelt jaarlijks in december een advies op voor het komende jaar. Het advies licht onderwerpen uit de evaluatie uit die van belang zijn voor het komende jaar, om zo een doorgaande lijn te kunnen waarborgen. Dit advies is gericht aan de directeur en het nieuwe bestuur.
 11. Jaarlijks vindt in januari een overdracht plaats door het zittende bestuur aan het nieuwe bestuur.

Activiteiten
Artikel 4

 1. Jaarlijks organiseert het Young STT bestuur circa vijf bijeenkomsten. Bijeenkomsten kunnen bestaan uit themadiscussies, lezingen, excursies etc.
 2. Young STT kan een beroep doen op STT projectleiders bij het organiseren van activiteiten. STT projectleiders staan Young STT bij met raad en daad, hun netwerk en hun kennis en expertise.
 3. Alle STT Projectleiders ontvangen uitnodigingen voor (bestuurs-) vergaderingen en bijeenkomsten. Tenminste één van de STT projectleiders woont de vergadering of activiteit bij.
 4. Young STT-deelnemers kunnen door STT projectleiders worden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan hun toekomstverkenning, bijvoorbeeld als lid van een commissie of denktank, als deelnemer van workshops of anderszins.

Wildcards
Artikel 5

 1. Young STT kan per jaar tot vijf ‘wildcards' uitdelen om leden toe te kunnen laten die niet verbonden zijn aan het Algemeen Bestuur.
 2. Wildcard-leden worden in samenspraak met de directeur door het Young STT bestuur benoemd vanwege hun inhoudelijke kennis, functie, netwerk en/of meerwaarde voor het Young STT-netwerk.
 3. Wildcard leden worden ofwel voorgedragen door de directeur ofwel door leden van Young STT.
 4. Wildcard leden zijn voor de periode van één jaar volwaardig deelnemer van Young STT.

Tot slot
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur, tenzij anders aangegeven in de statuten.

1 Reglement zoals beschreven in Artikel 23 van de statuten van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT): Het Algemeen Bestuur kan Reglementen vaststellen; de Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten.

[einde aangepast reglement]

Vastgesteld d.d. 02.02.2021