STT 83 – Een oceaan vol mogelijkheden

Wereldwijd zijn er circa drie miljard mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van oceanen. Dat brengt bedreigingen met zich mee zoals overbevissing, verstoring van mariene ecosystemen door grondstoffenwinning, het dumpen van afval, etc. In 2016 bedekt de oceaan ruim 70% van het aardoppervlak en de wereldwijde zuurstofproductie wordt voor 70% geleverd door algen aan het oceaanoppervlak. De oceaan levert voedsel en grondstoffen, maakt wereldwijd transport mogelijk en heeft grote invloed op de natuurlijke mondiale systemen, zoals ook het klimaat. Hoe zal dat in 2050 zijn?

Centrale vraag

Centraal in de verkenning stond de vraag: Hoe kunnen de wereldzeeën in 2050 bijdragen aan de levering van natuurlijke hulpbronnen en het omgaan met de effecten van klimaatverandering, onder voorwaarde van behoud en duurzaam gebruik van de oceaan. De nadruk bij het uitvoeren van de verkenning lag op technologie en governance.

Inzichten

De verkenning bracht inzichten waarvan er al enkele in ontwikkeling zijn, andere zijn voor de toekomst. Zo kan de oceaan in 2050 een rol spelen bij het gebruik van hernieuwbare energie door de winning van zonne-, getijden-, stromings- en windenergie. De oceaan uitputten of juist helemaal met rust laten, zijn twee mogelijke uitersten. De eindpublicatie biedt oplossingen die op de gulden middenweg liggen. Duidelijk is wel dat nationale en internationale actie en samenwerking nodig is, omdat het beleid en de wet- en regelgeving ten aanzien van de oceaan versnipperd is.

Over deze uitgave

Een oceaan vol mogelijkheden
Redactie Stephanie IJff, Marie-Pauline van Voorst tot Voorst, 2016
ISBN: 978-94-91397-12-7

PDF gratis, prijs hardcopy: € 17,50 incl. BTW (exclusief verzendkosten).
You can also download the PDF in English (An ocean full of possibilities).

STT is als stichting afhankelijk van subsidies en sponsorgelden.
We stellen het op prijs als u middels een (kleine) financiële bijdrage uw waardering voor ons werk tot uiting zou brengen (rek.nr: NL10 RABO  0383 2647 23).

STT heeft de Anbi-status, bijdragen zijn dus aftrekbaar.