Quick scan ‘ICT & Fraude: Fraude loont’ (2012)

Update (10 februari 2015):
Op 24 april 2015 wordt er een vervolg gegeven aan dit project. Tijdens een tweede topconferentie wordt er een nieuw overzicht gegeven van de stand van zaken, met name de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden sinds de laatste topconferentie, in 2012, worden besproken. Uiteraard wordt er ook naar de toekomst gekeken. Voor meer informatie, zie de projectpagina: Fraude Loont – Revisited

Fraude Loont, 2012
STT heeft i.s.m. de Universiteit Twente in 2011 een quickscan uitgevoerd met als invalshoeken de relatie tussen ICT en fraude, geavanceerde opsporingsmethodes en de toekomstige ontwikkelingen in zowel fraudedomeinen als fraudebeheersing. Deze quickscan heeft geleid tot de publicatie fraude loont – de toekomst van fraude en ICT. Deze kunt u downloaden. De quick scan is tijdens een conferentie op 20 januari 2012 besproken. Op basis van de uitkomsten is een position paper gemaakt met aanbevelingen ten aanzien van de toekomst van onze ICT veiligheid.  Hieruit is het Dutch Fraude Initiative het Dutch Fraude Initiative voortgekomen.

Position paper ICT&Fraude  
Auteurs: Theo de Vries, Lute Nieuwerth, 2012

Dutch Fraude Initiative

De omvang van de schade door fraude in Nederland loopt in de miljarden euro’s per jaar. Mede door de onstuitbare digitalisering ontstaan er meer en meer kwetsbare plekken waar fraudeurs hun slag kunnen slaan. In alle sectoren zijn dan ook initiatieven te zien om fraude tegen te gaan. Ook op landelijk niveau zijn een aantal partijen hard aan het werk om tot een nationale strategie te komen.

Toch is fraudebestrijding en -beheersing in Nederland voor een groot deel nog gefragmenteerd, ouderwets, en ineffectief. Kennis wordt niet gedeeld en er wordt niet voldoende gebruik gemaakt van de technische mogelijkheden die voor handen zijn (een aantal positieve uitzonderingen daargelaten).

Mede hierdoor is er ook een gebrek aan data. Zo is er in vele sectoren niet eens een betrouwbare schatting van de schadeomvang van fraude. Zonder deze basale gegevens kan de effectiviteit van maatregelen nooit bevestigd worden en is elk plan om fraude tegen te gaan slechts gebaseerd op giswerk.

Op 20 januari 2012 is een bijeenkomst georganiseerd waarbij 70 – 80 professionals uit binnen- en buitenland bij elkaar kwamen om hierover te spreken. Vertegenwoordigers van nationale organisaties (politie, recherche, min. EZ, etc.), commerciële partijen (banken, verzekeraars, audit, etc.), buitenlandse organisaties (National Fraud Authority) en anderen waren hierbij aanwezig.

Er bestond een consensus dat fraude een serieus probleem is dat op dit moment niet voldoende aandacht krijgt en moeilijk aan te pakken is, maar dat er wel significante verbeteringen mogelijk zijn wanneer er alleen al sprake zou zijn van kennisbundeling.

Met dit doel voor ogen is de Dutch Fraud Initiative opgericht. Om van de (vele) gefragmenteerde kennis die in Nederland voor handen is te komen tot een centrum waar organisaties kunnen aankloppen voor expertise. De doelstellingen van het DFI zijn als volgt:

1. Het ontwikkelen en opzetten van een nationale fraudemonitor; van belang voor een groot aantal beleidsinstanties;

2. Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe detectie, opsporing en – bestrijdingsmethoden, ten behoeve van zowel publieke als private organisaties;

3. Het verzamelen van kennis op het gebied van fraudebestrijding en dit beschikbaar maken voor derden.

4. Communicatie met publieke en private partijen over de risico’s van fraude en preventie.

Het complete ondernemingsplan kunt u downloaden.

Voor meer informatie over de doelstellingen en de achtergrond van het DFI verwijzen wij u naar het ondernemingsplan.