Horizonscan 2007

In 2006 werd door de toenmalige Commissie van Overleg Sectorraden (COS) een Horizonscan uitgevoerd, waarvan het eindrapport in 2007 verscheen. STT was destijds organisatorisch en inhoudelijk betrokken bij de vormgeving van de scan.

De scan geeft u vanuit een langetermijnperspectief een beeld van problemen en kansrijke ontwikkelingen die zich aan de horizon manifesteren. Van daaruit worden voor de korte termijn strategische beleids- en kennisvragen gesteld. Deze vragen beogen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van duurzaam beleid en een kennisagenda met een lange termijn visie. Het eindrapport biedt geen oplossingen maar wil het denken vanuit een brede, integrale en toekomstgerichte benadering stimuleren. De benadering is domein- en disciplineoverstijgend.

Alle signalen, ook de zwakke, die een significante invloed in de toekomst aankondigen, worden bezien. Ook de mogelijke interacties tussen de verschillende factoren worden onderzocht. Aan één gebied, Robotica, besteedt het eindrapport extra aandacht. De beschreven ontwikkelingen kunnen elk aspect van ons functioneren en welbevinden raken. Welvaart en welzijn zullen in sterke mate afhankelijk zijn van de (beleids)keuzes die wij als Nederland maken om goed voorbereid te zijn voor de toekomst.

Naast het eindrapport is een essaybundel “IJsberenplaag op de veluwe” gepubliceerd. Deze bundel bevat een tiental prikkelende toekomstbeelden van een aantal wetenschappers en journalisten, ieder vanuit het eigen vakgebied of specialisme. Verder is er in september 2006 in het NRC een alternatieve troonrede gepubliceerd op basis van tussentijdse resultaten van de horizonscan.

Rapport Horizonscan 2007
Naar een toekomstgerichte beleids- en kennisagenda
Redactie: Bernard Verlaan, Roel in ‘t Veld, Hans van der Veen, Victor van Rij, Pierre Morin, Henriëtte Maassen van den Brink, 2007
ISBN: 978-90-72863-23-2. Download hier de PDF

Downloads

Stichting Toekomstbeeld der Techniek – STT, toekomstverkenning horizonscan 2007- publicatie ijsberenplaag op de veluweEssaybundel IJsberenplaag op de veluwe
Essays over de toekomst
Redactie: Prof. dr. R.J. In ’t Veld en Ir. J.H. van der Veen
Eindredactie Dr. F.M.R.C. Basten, 2007
ISBN 978-90-72863-20-1

Stichting Toekomstbeeld der Techniek – STT, toekomstverkenning horizonscan 2007- publicatie ijsberenplaag op de veluweEssaybundel IJsberenplaag op de veluwe – samenvatting
Essays over de toekomst
Redactie: Drs. drs. B.T.M. Verlaan, 2007
ISBN: 978-90-72863-22-5

NRC 16 september 2006 – Alternatieve troonrede

Problemen en kansen Horizonscan – Op basis van een literatuurstudie en de startbijeenkomst 9 november 2005