Stichting Toekomstbeeld der Techniek

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is een onafhankelijke stichting. STT is in 1968 opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). STT wordt gefinancierd uit bijdragen van overheid en bedrijfsleven en voert al meer dan 50 jaar brede toekomstverkenningen uit (domeinoverstijgend en interdisciplinair) op het snijvlak van technologie en samenleving.

Toekomstverkenningen

STT kijkt ver vooruit. De horizon van onze verkenningen ligt op 20 jaar en verder. Onze verkenningen zijn altijd interdisciplinair. We gaan over de grenzen van sectoren en domeinen heen op zoek naar nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijke invloeden hiervan op de maatschappij. Ook willen we bijdragen aan oplossingen voor ‘grand challenges’. STT behaalde in de afgelopen decennia al mooie resultaten. De resultaten van een verkenning nemen we op in een publicatie.

Bepaling thema’s voor de verkenningen

Jaarlijks worden binnen het Algemeen Bestuur op basis van de STT Horizonscan 2050 de thema’s bepaald voor nieuwe, uitgebreide STT-verkenningen of een quick scan. In het Werkprogramma dat jaarlijks verschijnt, staan de activiteiten van STT en de verantwoording daarvan beschreven. Het Projectbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van de toekomstverkenningen.

Onze werkwijze

De toekomstbeelden ontstaan niet door alleen desk research, maar ook, of misschien wel juist, door het bijeenbrengen van honderden stakeholders, experts en creatieve geesten. Onze unieke werkwijze helpt overheden, bedrijven, wetenschappers en burgers om over grenzen heen te kijken en zo hun horizon te verbreden en meer toekomstgericht te denken. Wij helpen de deelnemers aan onze verkenningen ‘out of the box’ te denken.

Verankering

Door de participatieve benadering en de betrokkenheid van veel personen en organisaties, leggen wij gaandeweg de basis voor verankering en voor vervolgactiviteiten van onze verkenningen. Daarbij kan het gaan om onderzoeksprogramma’s, maar ook om de realisatie van instituties die kunnen bijdragen aan de invulling van bepaalde toekomstbeelden, onderzoeksprogramma’s of curriculumontwikkeling.

Organisatiestructuur

STT wordt geleid door een Dagelijks en een Algemeen Bestuur dat bestaat uit ruim zestig leden uit de top van de overheid, het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en de maatschappij. Zij komen één keer per jaar samen tijdens een diner pensant en twee keer voor een algemene bestuursbijeenkomst. Tijdens deze vergaderingen denken zij onder andere mee over nieuwe onderwerpen voor toekomstverkenningen, krijgen zij updates van lopende verkenningen en spreken inspirerende sprekers over actuele ontwikkelingen. Verder kunnen zij plaatsnemen in de stuurgroep/klankbordgroep van toekomstverkenningen. Bestuursleden van STT kunnen een ‘young high potential’ uit hun organisatie afvaardigen naar Young STT, medewerkers laten deelnemen aan brainstormsessies, workshops en dieptesessies. Tevens krijgen zij onze nieuwe publicaties toegestuurd. Daarnaast kan STT een of meerdere masterclasses of workshops bij hun organisatie verzorgen.

Sluit u aan bij STT

Wilt u zich aansluiten bij STT? Informeer dan bij Patrick van der Duin.