Over STT Academy

NTV-voorzitter Erik van de Linde opent de bijeenkomst

De STT Academy richt zich op de ontwikkeling van STT als kennis- en expertisecentrum voor toekomstverkennen en methodiekontwikkeling.

Hoogleraren

STT verstrekt jaarlijks een stipendium aan één of meer hoogleraren. De hoogleraren nemen zitting in de stuurgroepen van STT-projecten, nemen deel aan het Netwerk Toekomstverkenningen (NTV), adviseren en coachen de projectleiders, kunnen additioneel onderzoek verrichten ter ondersteuning van verkenningen, en vertegenwoordigen STT op relevante (externe) bijeenkomsten.

NTV

Daarnaast organiseert STT onder de Academy het Netwerk Toekomst Verkenningen (NTV), een open platform voor professionals die toekomstverkenningen zo wetenschappelijk mogelijk uitvoeren. Binnen het platform wordt kennis uitgewisseld over methoden en resultaten om de kwaliteit van toekomstverkennen als professie te bevorderen. Eenmaal per twee maanden is er een plenaire bijeenkomst

Early Bird Sessies

In 2018 is STT begonnen met Early Bird Sessies, bijeenkomsten in de vroege ochtend waarbij een expert vertelt over een nieuwe technologie. De sessies zijn openbaar en worden meestal op het kantoor van STT gehouden. Ook in 2019 gaat STT deze sessies weer doen. De planning is om er twee te doen in het voorjaar en eentje in het najaar. 

Young-STT

Young STT bestaat uit jonge professionals (high potentials) uit de bedrijven van de AB-leden, met affiniteit met technologie en de toekomst.

De Young STT’ers (tot ongeveer 35 jaar) zijn gedurende een periode van twee jaar op verschillende manieren betrokken bij de activiteiten van STT. Zo doen ze mee aan verkenningen, als stuurgroeplid, deelnemer, of organisator van een deelactiviteit. Daarnaast schuiven zij aan bij het jaarlijkse diner pensant voor het AB, en wisselen dan ideeën uit met de bestuursleden. Tot slot zetten Young STT’ers zich in om STT bredere bekendheid te geven.

Stagemogelijkheden

STT biedt de mogelijkheid van (afstudeer)stages voor studenten bij toekomstverkenningen en onderzoeksprojecten. Vaak wordt op basis van hun deelname aan een toekomstverkenning een (deel)rapport gepubliceerd. De studenten krijgen daarbij coaching van projectleiders en STT-hoogleraren.

Delphi-methodiek

STT streeft er naar om het Delphi-instrument in zoveel mogelijk projecten in te zetten.
Inmiddels zijn Delphi-studies (expert-raadpleging) gehouden voor de projecten STT88 (Leren) en STT90 (Veiligheid).
De Delphi wordt o.a. uitgezet onder de AB-leden van STT en professionals op het gebied van de toekomstverkenning

ExSTTer

STT blijft bijzonder graag in contact met haar ex-medewerkers die veelal interessante posities in het bedrijfsleven en bij de (semi-)overheid hebben. Hun ervaring en expertise brengen wij twee keer per jaar samen in een bijeenkomst waarin de activiteiten van STT besproken worden en hen om advies hierover wordt gevraagd alsmede over mogelijke nieuwe onderwerpen voor de onderzoeksagenda van STT. Het netwerk-effect wordt vergroot door het delen van momentele bezigheden van de ExSTTers. 

De Nationale Toekomstmonitor

Tweejaarlijks doet STT een Nationale Toekomstmonitor. Op basis van een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking wordt gekeken hoe Nederlanders denken over de toekomst van technologie. In 2016 heeft STT de eerste nationale toekomstmonitor gepresenteerd. In 2018 is deze studie herhaald; het rapport zal in het voorjaar van 2019 worden gepresenteerd.

Technologie Monitor

Voor de technologie monitor richt STT zich jaarlijks op technologische veranderingen in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen. In samenwerking met de TU Delft zal een aantal potentiële ‘breakthrough technologies’ worden onderzocht waarbij gekeken wordt hoe het toekomstig verloop daarvan kan plaatsvinden, welke factoren daarbij een rol spelen en wat organisaties kunnen doen om deze technologieën te ontwikkelen. In 2019 richten we ons op kunstmatige intelligentie en quantum computing en quantum internet. In 2018 lag de focus op blockchain, 3D printen, de zelfrijdende auto en ‘Augmented Reality’.

Publicaties door STT

Jaarlijks verschijnen er in de ‘STT-reeks’ deelrapporten en eindrapportages van de verkenningen.

In 2018 heeft Amsterdam University Press STT gevraagd om een boek te schrijven over toekomstverkenningen voor hun serie ‘Elementair deeltje’. De bedoeling is dat dit boek in het najaar van 2019 wordt gepubliceerd.

In 2019 zal het boek ‘Contextual Innovation Management’ geschreven door STT-directeur Patrick van der Duin en dr. Roland Ortt van de TU Delft bij Routledge Publishing worden uitgegeven.

Samen met vertegenwoordigers van Nederlandse adviesraden en planbureaus die zich bezighouden met toekomstverkennen, is in 2018 bij Amsterdam University Press het boek ‘Met de kennis van morgen. Toekomstverkennen voor de Nederlandse overheid’ gepubliceerd. Doel van de publicatie is te laten zien hoe bij STT, de AWTI, het CBS, het CPB, het PBL, het KNMI, de COGEM, het RIVM, het SCP, de WRR en het Rathenau Instituut toekomstverkenningen worden uitgevoerd en hoe de bevindingen hun weg vinden naar de Nederlandse politieke besluitvorming. Ook worden de resultaten van de verkenningen beschreven.