WLO scenario’s centraal bij NTV sessie

7 juni 2016

Vrijdag 3 juni 2016 vond de derde NTV sessie van dit jaar plaats met als onderwerp WLO-scenario’s. Ton Manders, van het Planbureau voor de Leefomgeving, legde ons uit wat deze scenario’s precies inhouden, hoe ze tot stand komen en hoe ze ingezet kunnen worden bij beleidsvorming.

Onzekerheden in beeld

In een tijd waarin vergrijzing onontkoombaar is, de energietransitie in volle gang is en technologische ontwikkelingen een vlucht nemen, is het vaak moeilijk om langetermijnbeleid vorm te geven.
De Welvaart en Leefomgeving-scenario’s, opgesteld door het Planbureau van de Leefomgeving in 2015, kunnen hierbij helpen. Doel van deze scenario’s is om mogelijke toekomstige onzekerheden die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving in kaart te brengen. Aan de hand van een ‘hoog scenario’ (hoge bevolkingsgroei en hoge economische groei) en een ‘laag scenario’ (lage bevolkingsgroei en lage economische groei) wordt er gekeken naar thema’s als klimaat, energie, landbouw en mobiliteit. Bij elk thema worden de onzekerheden verkend en wordt een beeld geschetst van de fysieke leefomgeving van Nederland tussen 2030-2050.

Struikelblok

Tijdens de discussie die volgde waren ook enkele kritische geluiden te horen. Zo werd er getwijfeld of je wel zinvolle uitspraken kunt doen over het jaar 2050, wanneer een grote gebeurtenis (zoals een economische crisis) de voorspellingen in één klap waardeloos kan maken. Ook werd geopperd dat goed beleid juist gebruik maakt van trendbreuken en disrupties, iets wat in de ‘rustige’ scenario’s niet naar voren komt. Het gevaar bestaat dat de werkelijkheid buiten de bandbreedte van de twee scenario’s valt. Vormen de scenario’s dan juist een struikelblok voor goed beleid?

Vormen scenario’s

Volgens sommigen is het vormen van de scenario’s het beste dat we kunnen doen met de kennis die we nu hebben. De scenario’s  gaan vijf jaar mee, en worden direct aangepast bij grote ontwikkelingen. Bovendien wordt in de bijsluiter voor beleidsmakers gewag gemaakt van de onzekerheden en beperkingen.

Handvat voor nadenken

In een tijd als deze, met grote veranderingen op til, is het fijn om in ieder geval een handvat te hebben voor het nadenken over welvaart. Daarbij moet alleen niet vergeten worden dat de werkelijkheid flink af kan wijken van welk scenario dan ook.