Samenstelling netwerk verkenning Vervoer

10 januari 2013

De verkenning heeft een brede, interdisciplinaire insteek. Daarom is bij de uitvoering bewust gezocht naar vertegenwoordiging vanuit het drieluik van technologie, gedrag en markt. Ruim veertig belanghebbenden uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid hebben gedurende tweeëneenhalf jaar als lid van de stuur-, marktvisie-, techniekvisie- of gedragsvisiegroep actief bijgedragen aan de totstandkoming van de vervoersconcepten. Daarnaast zijn zo’n honderd personen tijdens brainstormbijeenkomsten en interviews op ad hoc basis bij de verkenning betrokken.

  • Projectbureau STT
  • Stuurgroep
  • Marktvisiegroep
  • Techniekvisiegroep
  • Gedragsvisiegroep
  • Wijze betrokkenheid belangstellenden

Projectbureau STT

Marie-Pauline van Voorst tot Voorst (Projectleider)
Rene Hoogerwerf (Projectmedewerker)
Annette Potting (Projectassistente)

Stuurgroep

ir. C.C.J. Vincent MBA (IBM), stuurgroepvoorzitter
drs. N. Anten (Connekt)
ir. E.W.L. van Engelen* (RWE / Essent)
M. Geraets MBA (NXP)
H. Koemeester* (Siemens)
E. Koopman* (Siemens)
ir. G.A. Kroon (Arcadis)
dr. M.H. Martens (TNO)
drs. P. Morin (STT)
ir. H.I.M. Nieuwenhuis (HNManagement)
E. Reiding (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
dr. J.A. Schueler (TU Delft – Next Generation Infrastructures)
F. Smith (ANWB)
dr.ir. E.J. Sol (TNO)
prof.dr.ir. M. Steinbuch (TU Eindhoven)
F. Tielrooij (Platform Agrologistiek)
dr.ir. C. van de Weijer (TomTom)
C. Willems* (RWE / Essent)

Marktvisiegroep

dr.ir. H.J. van Dorenmalen (IBM)
dr. P. Van Laarhoven (Schiphol Group)
ir. J.H.J. Mengelers (TNO)
J.A. Nijhuis (Schiphol Group)
ing. M.C.J. van Pernis (KIVI)
dr.ir. A.W. Veenman (voormalig NS)
mr. J. Westerhoud (ECT)
L.M. van Wijk (Topteam Logistiek)

Techniekvisiegroep

prof.dr.ir. M. Steinbuch (TU Eindhoven), voorzitter
ir. B. van Arem (TU Delft)
prof.dr.ir. B. Bossink (Vrije Universiteit)
ing. W. Heijboer† (Spijkstaal)
R.M.M. Hogt (Hogeschool Rotterdam)
ir. G. Ipema (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)
dr.ir. V.A.W.J. Marchau* (Trail Research School)
P. Kruijt (Segway Nederland)
prof.dr. H. Nijmeijer (TU Eindhoven)
ir. H.A.A.W. Pelders (TNO)
M. Schaalje (Cisco)
ir. J.H. van der Veen (STT)
prof.dr.ir. G.P. van Wee (TU Delft)
J.W. van der Wiel (Inroads)

Gedragsvisiegroep

dr. M.H. Martens (TNO), voorzitter
drs. J.M. van Alten (KIVI NIRIA)
prof.dr. I. van Beest (Universiteit Tilburg)
prof.dr. K.A. Brookhuis (Rijksuniversiteit Groningen)
J. Haver MSc (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
prof.dr.ir. A.W.M. Meijers* (TU Eindhoven)
prof.dr. E.R. Seydel (Universiteit Twente)
F. Smith* (ANWB)
ir. J.H. van der Veen (STT)
prof.dr.ir. P.P. Verbeek (Universiteit Twente)
M.H. van der Vlis* (voormalig Rover)

* Deze persoon maakte voor een gedeelte van de projectperiode onderdeel uit van de betreffende groep.

Wijze betrokkenheid belangstellenden

De toekomstverkenning Superintelligent Vervoer was exploratief, participatief en kwalitatief van karakter. Tijdens ruim dertig bijeenkomsten en creatieve, interactieve sessies hebben de leden van de verschillende groepen en overige betrokkenen visies en ideeën over de toekomst van vervoer aangedragen. Aanvullende input is verkregen uit desk research, interviews en diverse symposia en conferenties.
Met behulp van scenario’s zijn verschillende mogelijke toekomsten voor de samenleving onderzocht. Deze zijn verwoord in vier wereldbeelden, die op hun beurt het vertrekpunt vormden voor het samenstellen van toekomstige vervoersconcepten. De wereldbeelden en vervoersconcepten corresponderen dus niet één op één met ideeën van individuele deelnemers of organisaties, maar zijn gedestilleerd uit de diverse zienswijzen van alle betrokkenen bij de verkenning.