Horizonscan 2007

STT-horizonscan_2007-rapport_horizonscan_2007_EN-binnenwerk_mini

In 2006 werd door de toenmalige Commissie van Overleg Sectorraden (COS) een Horizonscan uitgevoerd, waarvan het eindrapport in 2007 verscheen. STT was destijds organisatorisch en inhoudelijk betrokken bij de vormgeving van de scan.

De scan geeft u vanuit een langetermijnperspectief een beeld van problemen en kansrijke ontwikkelingen die zich aan de horizon manifesteren. Van daaruit worden voor de korte termijn strategische beleids- en kennisvragen gesteld. Deze vragen beogen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van duurzaam beleid en een kennisagenda met een lange termijn visie. Het eindrapport biedt geen oplossingen maar wil het denken vanuit een brede, integrale en toekomstgerichte benadering stimuleren. De benadering is domein- en disciplineoverstijgend.

Alle signalen, ook de zwakke, die een significante invloed in de toekomst aankondigen, worden bezien. Ook de mogelijke interacties tussen de verschillende factoren worden onderzocht. Aan één gebied, Robotica, besteedt het eindrapport extra aandacht. De beschreven ontwikkelingen kunnen elk aspect van ons functioneren en welbevinden raken. Welvaart en welzijn zullen in sterke mate afhankelijk zijn van de (beleids)keuzes die wij als Nederland maken om goed voorbereid te zijn voor de toekomst.

Naast het eindrapport is een essaybundel “IJsberenplaag op de veluwe” gepubliceerd. Deze bundel bevat een tiental prikkelende toekomstbeelden van een aantal wetenschappers en journalisten, ieder vanuit het eigen vakgebied of specialisme. Verder is er in september 2006 in het NRC een alternatieve troonrede gepubliceerd op basis van tussentijdse resultaten van de horizonscan.

Rapport Horizonscan 2007
Naar een toekomstgerichte beleids- en kennisagenda
Redactie: Bernard Verlaan, Roel in ‘t Veld, Hans van der Veen, Victor van Rij, Pierre Morin, Henriëtte Maassen van den Brink, 2007
ISBN: 978-90-72863-23-2

Downloads

Stichting Toekomstbeeld der Techniek – STT, toekomstverkenning horizonscan 2007- publicatie ijsberenplaag op de veluweEssaybundel IJsberenplaag op de veluwe
Essays over de toekomst
Redactie: Prof. dr. R.J. In ’t Veld en Ir. J.H. van der Veen
Eindredactie Dr. F.M.R.C. Basten, 2007
ISBN 978-90-72863-20-1

Stichting Toekomstbeeld der Techniek – STT, toekomstverkenning horizonscan 2007- publicatie ijsberenplaag op de veluweEssaybundel IJsberenplaag op de veluwe – samenvatting
Essays over de toekomst
Redactie: Drs. drs. B.T.M. Verlaan, 2007
ISBN: 978-90-72863-22-5

NRC 16 september 2006 – Alternatieve troonrede

Problemen en kansen Horizonscan – Op basis van een literatuurstudie en de startbijeenkomst 9 november 2005

Horizonscan 2007

STT - Stichting Toekomstbeeld der techniek - horizonscan 2007 COS - logoIn 2006, the then Dutch Consultative Committee of Sector Councils (Commissie van Overleg Sectorraden, COS) performed a Horizon Scan. The final report was published in 2007. STT was organizationally and substantively involved.

Taking a long term perspective, the scan provides a vision of the problems and opportunity-filled developments that lie on the horizon. Within this context, short term strategic policy and knowledge questions are posed that promise to contribute to the development of a sustainable policy and a knowledge agenda that is directed toward the long term. The final report does not offer solutions but is meant to stimulate broadly future-oriented thinking. Its approach transcends domains and disciplines.

It examines all signals, including weak ones, which can significantly influence the future. Possible interactions between various factors are also described. Extra attention is given in the final report to one exemplary area, Robotics. The described developments in this field can have an impact on every aspect of our functioning and well-being. Prosperity will be strongly dependent on the (policy) choices we make in the Netherlands to prepare ourselves for the future.

Besides the final report a collection of essays “Polar Bear Plague on the Veluwe” is published. This bundle includes a dozen tantalizing visions of some scientists journalists, each from their own field of specialization.

Horizon Scan Report 2007
Towards a Future Oriented Policy and Knowledge Agenda
Edited by: Bernard Verlaan, Roel in ‘t Veld, Hans van der Veen, Victor van Rij, Pierre Morin, Henriëtte Maassen van den Brink, 2007
ISBN: 978-90-72863-24-9

Downloads

Stichting Toekomstbeeld der Techniek – STT, toekomstverkenning horizonscan 2007- publicatie ijsberenplaag op de veluwePolar Bear Plague on the Veluwe
Essays on the future
Edited by: Drs. drs. B.T.M. Verlaan, 2007
ISBN: 978-90-72863-25-6