STT 78 – Het vervoer van morgen begint vandaag

STT78-tommorrws-transport-starts-today_mini

Wij staan aan de vooravond van grote wijzigingen in ons vervoer: de eerste zelfsturende auto’s rijden al op Amerikaanse en Europese wegen en dankzij Skype, FaceTime en Facebook komen wij makkelijk in contact met vrienden en onbekenden over de hele wereld. Hoe werkt dat door in de manier waarop wij ons over 30 jaar verplaatsen? Doorkruisen wij dan massaal in zelfsturende voertuigen ons land? Of gaan wij in 2040 de deur niet meer uit omdat wij vanuit onze woning virtueel aan alle gewenste activiteiten kunnen deelnemen?

Voor de toekomstverkenning Superintelligent Vervoer van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek hebben wij met inbreng van meer dan honderd enthousiaste betrokkenen uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bovenstaande vragen en daaruit voortvloeiende gevolgen onderzocht. Dit heeft geleid tot de eindpublicatie: Het vervoer van morgen begint vandaag. Deze publicatie bevat ondermeer drie vervoersconcepten voor hoe wij ons over 30 jaar kunnen verplaatsen. Daarnaast is er een doorkijkje naar hoe het goederenvervoer richting de eindconsument er dan uit zou kunnen zien.

Wat betekenen deze vervoersconcepten voor de Nederlandse samenleving? Welke kansen bieden zij? Wat is er nodig om die kansen te grijpen? Laat u door deze toekomstbeelden inspireren en zie wat wij nu kunnen (en zouden moeten) doen om de kansen te grijpen die nieuwe wijzen van verplaatsen ons bieden. De toekomst van vervoer begint vandaag!

Het vervoer van morgen begint vandaag
(ver)voer tot nadenken en doen
Auteurs: Marie-Pauline van Voorst tot Voorst, Rene Hoogerwerf, 2013
ISBN:  978-94-91397-06-6
Prijs: € 17,50 incl. BTW (exclusief verzendkosten)

STT 78 – The transport of tomorrow starts today

We are on the eve of major changes in our transportation system: the first self-driving cars already drive on U.S. and European roads and through Skype, FaceTime and Facebook we can easily connect with friends and strangers around the world. How will these developments influence the way we travel 30 years from now? Will we be crossing our country using self-driving vehicles in great numbers? Or won’t we leave our home anymore because we can virtually participate on all desired activities?

For the foresight study Super Intelligent Transport (Superintelligent Vervoer in Dutch), we have gained input from over one hundred enthusiastic stakeholders from industry, government and knowledge institutions to answer the questions above. This has led to the final publication: Het vervoer van morgen begint vandaag (The transport of tomorrow starts today in English). This publication includes three transport concepts for how we can move around about 30 years from now. It also contains a glimpse into how freight could be transported towards the final consumer.

How will these transportation concepts influence our society? What opportunities do they offer? What is needed to seize those opportunities? Let the images of the future inspire you and see what we can (and should) do in order to seize the opportunities that new ways of mobility have to offer. The future of transportation starts today!

Het vervoer van morgen begint vandaag (in Dutch, including an English summary)
Authors: Marie-Pauline van Voorst tot Voorst, Rene Hoogerwerf, 2013
ISBN:  978-94-91397-06-6
Price: € 17,50 (excluding shipping)